020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Swyddi Gwag

Swyddi Gwag

Mae 2 SWYDD ar gael.
Yn eisiau erbyn Medi 2023
Pennaeth llawn amser neu ran amser
Tâl ar y raddfa cyflog L1-L6 (yn ddibynnol ar brofiad)
ac
Athro dosbarth/Athrawes ddosbarth llawn amser neu ran amser
Tâl ar y raddfa cyflog M1-M6 (yn ddibynnol ar brofiad)
Dyfarniad OFSTED: Da (2023)
Mae Ysgol Gymraeg Llundain wedi ei lleoli ym Mwrdeistref ddeniadol Ealing.  Ceir tri dosbarth yn yr ysgol sef Camau Cynnydd 1,2 a 3 a dilynwn Gwricwlwm Newydd Cymru.  Darperir Gofal Cofleidiol.
Dymuna’r Llywodraethwyr benodi dau ymarferydd uchelgeisiol, ysbrydoledig a brwdfrydig i gyd-weithio gyda’n tim ymroddgar a sefydlog.
Rydym yn chwilio am athrawon sydd â’r
• gallu i ddatblygu potensial disgyblion a staff
• gweledigaeth am ragoriaeth addysg ddwyieithog yn Llundain
• gallu i gysylltu â’r gymuned ehangach i ddenu disgyblion i’r ysgol
Dyddiad cau 5ed Mai 2023
Os hoffech drafod y swydd, cysylltwch â Chadeirydd y Llywodraethwyr, Glenys Roberts ar glenysroberts@ysgolgymraegllundain.co.uk  neu ffonio’r ysgol.  Mae croeso i chi ymweld â’r ysgol. Am ffurflen gais a manylion pellach, cysylltwch ag info@ysgolgymraegllundain.co.uk
0208 575 0237

Recriwtio Mwy Diogel 

Mae Ysgol Gymraeg Llundain wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc. Disgwylir i’r holl staff a gwirfoddolwyr rannu’r ymrwymiad hwn ac ymddwyn mewn ffordd sy’n adlewyrchu hyn.

Bydd penodiad i’r swydd hon yn amodol ar wiriadau diogelu cyn cyflogaeth boddhaol, gan gynnwys gwiriad Rhestr Waharddedig, gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon.

Noder, mae’n drosedd gwneud cais am y swydd gyflogaeth hon os ydych wedi’ch gwahardd rhag gweithio gyda phlant a phobl ifanc.