020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Grŵp Babanod a Phlant Bach

Grŵp Babanod a Phlant Bach

Arweinydd Miri Mawr Llundain – Miss Angharad Roberts

Grŵp babanod a phlant bach yw Miri Mawr Llundain sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Gymunedol Hanwell yn Ealing, Gorllewin Llundain, W7 1PD. 

Mae’r grŵp yn cwrdd bob bore Llun rhwng 10.00yb a 12.00yp yn ystod tymor yr ysgol, ac mae’r sesiynau yn ailddechrau dydd Llun, Medi’r 11eg 2023. 

Sefydlwyd Miri Mawr Llundain i sicrhau bod rhieni a’u babanod a’u plant bach yn cael cyfle i gwrdd a mwynhau drwy gyfrwng y Gymraeg yn Llundain.

Mae croeso i bawb yn y grŵp, p’un a ydych yn siaradwr Cymraeg rhugl, yn ddysgwr Cymraeg neu’n rhywun sydd â gwybodaeth gyfyngedig am yr iaith. 

Anogir y plant i gyfathrebu’n naturiol yn y Gymraeg drwy amrywiaeth o weithgareddau megis gemau, adrodd straeon, gwaith crefft, canu, ioga a mathau eraill o chwarae.

Mae gan Miri Mawr Llundain berthynas gref gydag Ysgol Gymraeg Llundain ac mae llawer o’n haelodau yn mynd ymlaen i fod yn ddisgyblion yn yr ysgol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y grŵp, cysylltwch â ni drwy info@ysgolgymraegllundain.co.uk.