Llywodraethwyr

Addysg Gynradd Ddwyieithog yn Llundain

Llywodraethwyr

Rheolir yr ysgol gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr sy’n cynnwys cynrychiolwyr o gymuned Cymry Llundain, Y Rhieni, a’r Athro Arweiniol.

Os yr hoffech gysylltu â’r Bwrdd, neu aelod o’r Bwrdd, medrwch gyfeirio eich llythyron i’r ysgol sef Ysgol Gymraeg Llundain, Hanwell Community Centre, Westcott Cresent, Hanwell. W7 1PD, neu gysylltu â Glenys Roberts Y Cadeirydd trwy ebost glenysroberts@ysgolgymraegllundain.co.uk   neu Ceredig Thomas, yr Is-gadeirydd ar ceredigthomas@ysgolgymraegllundain.co.uk 

Mae’r Bwrdd yn cymryd cyfrifoldeb am y ffordd y mae’r ysgol yn cael ei harwain wrth sicrhau bod egwyddorion sylfaenol yr ysgol, sef safon uchel ddwyieithog o addysg yn cael ei ddarparu i bob disgybl.
Canolbwyntir yn bennaf ar dair swyddogaeth strategol craidd:
1. Sicrhau eglurder gweledigaeth, ethos a chyfeiriad strategol.
2. Dal yr Athrawes Arweiniol i gyfrif am berfformiad addysgol yr ysgol a’i disgyblion, a rheoli perfformiad y staff.
3. Sicrhau rheolaeth ariannol ddoeth yr ysgol a gwneud yn siwr bod yr arian yn cael ei wario’n dda.

Fe reolir y cyfrifoldebau yma gan isbwyllgorau sydd yn adrodd i’r Prif Fwrdd sydd yn cyfarfod dwy waith y tymor.

Gweler isod am fwy o wybodaeth am Y Bwrdd.

Dyma Aelodau’r Bwrdd: –

Cadeirydd , Cwricwlwm a Safonau, a Chyllid- Mrs Glenys Roberts

glenysroberts@ysgolgymraegllundain.co.uk

Yn enedigol o Lanelian ger Bae Colwyn, fe gychwynnodd gysylltiad Glenys â’r Ysgol Gymraeg ym 1989 pan ddechreuodd ei merch Alys ac yna ei mab Aled yn y Cylch Mam a’i Phlentyn.  Cymerodd hi awenau’r Cylch ac yn ddiweddarach bu’n arweinydd yr Ysgol Feithrin ac yn dysgu’n rhan amser yn yr ysgol.  Erbyn hyn mae Glenys yn dysgu mewn ysgolion yng Ngorllewin Llundain, a bydd ei phrofiad yn y byd addysg yn werthfawr i rediad yr Ysgol.

Is-gadeirydd, Cofrestr Risg – Mr Ceredig Thomas

Ganwyd a magwyd Ceredig yn Bangor, graddiodd â gradd Peirianeg Sifil yng Ngholeg Prifysgol Manceinion.  Mae Ceredig yn beiriannydd siartredig ac wedi gweithio ar nifer o brosiectau peirianeg sifil ac adeiladu ym Mhrydain, nifer yn Llundain.  Mae gan Ceredig dri o blant, i gyd wedi cael addysg gynradd yn Ysgol Gymraeg Llundain.

Cwricwlwm a Safonau – Mrs Ann C Batey

Yn enedigol o Grymych, Sir Benfro, graddiodd Ann yn y Gymraeg o Brifysgol Bangor. Ar ol cyfnod o ddysgu yng ngogledd Cymru, symudodd i Lundain lle treuliodd ei gyrfa yn athrawes mewn ysgolion cynradd yn y ddinas. Arbenigai mewn addysgu plant sydd ag anawsterau darllen ac mewn dysgu Saesneg fel ail iaith cyn iddi ymddeol yn ddiweddar.

Cyllid – Mrs Angela Robinson

Daw Angela yn wreiddiol o Ddinbych, Gogledd Cymru. Symudodd i Lundain i fynd i’r London School of Economics. Ar ôl graddio, cymhwysodd fel Cyfrifydd  a bu’n gweithio am 27 mlynedd fel archwilydd. Mae hi bellach yn ymgynghorydd ar gyfer Swyddfeydd Teulu Rhyngwladol.

Llywodraethu a Chyfreithiol– Miss Elin Hughes

Daw Elin yn wreiddiol o Ynys Môn, Gogledd Cymru. Symudodd i Lundain yn 2014 i weithio yn y sector cyfreithiol, yn dilyn cwblhau ei gradd yn y gyfraith. Mae Elin yn fargyfreithiwr ac mae’n arbenigo mewn cyfraith teulu.

Moesegol, ysbrydol, iechyd a diogelwch a’r Cofrestr Risg – Ms Eiri Arfon Jones

(Mwy o wybodaeth i’w ychwanegu yn y man)

Cynrychiolydd Y Rhieni, IT a GDPR- Mr Jonathan Wright

Mae Jonathan wedi  ymwneud â’r ysgol ers i’w fab ymuno â’r Meithrin yn 2014.  Yn wreiddiol o Gwm Gwendraeth, fe raddiod o UMIST gyda Gradd Meistr mewn Peirianneg Meddalwedd.  Arbenigedd Jonathan yw TGCh (Technoleg a Gwybodaeth) a GDPR, ac mae’n rhedeg ei gwmni TG ei hun.

ClercMrs Eleri Brady eleribrady@ysgolgymraegllundain.co.uk

Yn wreiddiol o Aberystwyth, mae’r ysgol wedi bod yn rhan o fywyd Eleri ers dros 30 mlynedd. Roedd ei 5 mab yn ddisgyblion yn yr ysgol, ac mae’n sicr bod hyn wedi bod yn bwysig iawn i gadw’r iaith Gymraeg yn fyw yn y cartref.

Y Bwrdd Llywodraethol – Pwrpas Bwrdd y Llywodraethwyr

Presenoldeb Llywodraethwyr  2021- 2022

Presenoldeb y Llywodraethwyr 2020-2021

Presenoldeb y Llywodraethwyr 2019 – 2020

The role of Governors

School Governance regulations

Sut i ddod yn Lywodraethwr? – How to Become a Governor 

Register of Interests and Directors’ Details 

Adroddiad Blynyddol i’r Rhieni – 2019 -2020 _Adroddiad Blynyddol i’r Rhieni Gorffennaf 2019-2020

Adroddiad Blynyddol i’r Rhieni 2018: Adroddiad Blyndyddol y Bwrdd Meh 2017-18

Adroddiad Blynyddol i’r Rhieni : Adroddiad Blynyddol (C) B Ll YGLl 2016-17

Adroddiad Blynyddol i’r Rhieni (Saesneg): Annual Report to Parents 2015-2016

YGLL Board of Directors CODE OF CONDUCT

Dyma ein Cynllun Strategol: Cynllun Strategol yr ysgol 2019-2023

Adroddiad Blynyddol i’r Rhieni : Adroddiad Blynyddol (C) B Ll YGLl 2016-17

Erthyglau Memorandwm (Saesneg): WST Articles of Association

droddiad Blynyddol i’r Rhieni – 2019 -2020 _Adroddiad Blynyddol i’r Rhieni Gorffennaf 2019-2020

Adroddiad Blynyddol i’r Rhieni 2018: Adroddiad Blyndyddol y Bwrdd Meh 2017-18

Adroddiad Blynyddol i’r Rhieni : Adroddiad Blynyddol (C) B Ll YGLl 2016-17

Adroddiad Blynyddol i’r Rhieni (Saesneg): Annual Report to Parents 2015-2016

YGLL Board of Directors CODE OF CONDUCT

Dyma ein Cynllun Strategol: Cynllun Strategol yr ysgol 2019-2023

Erthyglau Memorandwm (Saesneg): WST Articles of Association