020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Meysydd Dysgu a Datblygu

Meysydd Dysgu a Datblygu

Ym mlynyddoedd cynnar dysgu plant, mae’r holl addysgu a dysgu yn cael ei arwain gan y plant. Mae’r staff yn treulio cryn amser yn arsylwi ar y plant er mwyn sicrhau bod eu haddysgu a dysgu’r plant yn adlewyrchu eu diddordebau a’u hanghenion. O’r arsylwadau hyn, mae ystod o gyd-destunau dysgu creadigol a chyffrous iawn yn esblygu. O fewn pob cyd-destun dysgu, mae’r plant yn dysgu sgiliau, yn meithrin gwybodaeth newydd ac yn dangos eu dealltwriaeth drwy saith maes dysgu a datblygu.

Mae fframwaith Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar 2021 yn nodi tri phrif faes dysgu, sef y sylfaen hanfodol ar gyfer datblygu ymddygiadau dysgu priodol, ffurfio perthnasoedd, gallu gwrando ac ymateb i eraill a ffynnu. Mae’r meysydd hyn yn sail i bob datblygiad yng Nghyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar. Dyma’r tri phrif faes:

  • Datblygiad Personol, Cymdeithasol ac Emosiynol
  • Cyfathrebu ac Iaith
  • Datblygiad Corfforol

Mae gan y cwricwlwm bedwar maes dysgu penodol pellach, drwy’r meysydd hyn mae’r prif feysydd yn cael eu cryfhau a’u rhoi ar waith. Dyma’r pedwar maes penodol:

  • Llythrennedd
  • Mathemateg
  • Deall y Byd
  • Celfyddydau Mynegiannol a Dylunio

Rhaid i ddysgu effeithiol fod yn ystyrlon i’n plant er mwyn iddynt allu defnyddio’r hyn maen nhw wedi’i ddysgu a’i gymhwyso mewn ystod o sefyllfaoedd. Bydd hyn yn caniatáu i’n plant wneud cynnydd da ar draws pob un o’r saith maes dysgu a datblygu.