020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Addysg Perthnasoedd a Rhyw

Addysg Perthnasoedd a Rhyw

Dyma wybodaeth bellach am ein darpariaeth Addysg Perthnasoedd a Rhyw yn Ysgol Gymraeg Llundain.

Yn Ysgol Gymraeg Llundain, mae perthnasoedd da yn hanfodol i’n hethos. Mae Addysg Perthnasoedd a Rhyw (APRh) yn broses dysgu gydol oes am berthnasoedd, emosiynau, gofalu amdanom ein hunain, teuluoedd gwahanol, rhyw, rhywioldeb ac iechyd rhywiol. Mae’n cynnwys caffael gwybodaeth, datblygu sgiliau a ffurfio credoau, gwerthoedd ac agweddau cadarnhaol. Mae gan APRh ran allweddol i’w chwarae yn natblygiad personol, cymdeithasol, moesol ac ysbrydol pobl ifanc.

Nodau addysg perthnasoedd a rhyw (APRh) yn ein hysgol yw:

  • Darparu fframwaith lle gall trafodaethau sensitif ddigwydd
  • Addysgu’r eirfa gywir i blant i ddisgrifio eu hunain a’u cyrff
  • Magu hyder wrth siarad am deimladau a pherthnasoedd
  • Helpu plant i ddatblygu teimladau o hunan-barch, hyder ac empathi
  • Bod â’r hyder a’r hunan-barch i werthfawrogi eu hunain ac eraill
  • Paratoi plant ar gyfer y glasoed, a rhoi iddynt ddealltwriaeth o ddatblygiad rhywiol a phwysigrwydd iechyd a hylendid
  • Creu diwylliant cadarnhaol ynghylch materion perthynas a rhywioldeb
  • Deall am yr ystod amrywiol o wahanol berthnasoedd, a theuluoedd, a’u pwysigrwydd i ofalu am a chefnogi plant
  • Ymddwyn yn gyfrifol o fewn perthnasoedd
  • Gallu adnabod sefyllfaoedd anniogel a gallu amddiffyn eu hunain a gofyn am help a chefnogaeth

Ewch i’n tudalen Polisïau i ddarllen ein Polisi Perthnasoedd a Rhyw.