020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Nodau Dysgu Cynnar

Nodau Dysgu Cynnar

Diffinir lefel y datblygiad y dylid disgwyl i blentyn fod wedi cyrraedd erbyn diwedd Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar gan y nodau dysgu cynnar (NDCau). Mae’r NDCau yn cefnogi staff i ffurfio barn gyfannol, addas am ddatblygiad plentyn, a’i barodrwydd ar gyfer Cam Cynnydd 2. Wrth lunio barn ynghylch a yw plentyn unigol ar y lefel ddisgwyliedig o ddatblygiad, mae staff yn tynnu ar eu gwybodaeth am y plentyn a’u barn broffesiynol arbenigol eu hunain.

Cyfathrebu ac Iaith

NDC: Gwrando, Sylw a Deall

 • Gwrando yn astud ac ymateb i’r hyn maen nhw’n ei glywed gyda chwestiynau, sylwadau a gweithredoedd perthnasol wrth i rywun ddarllen iddyn ac yn ystod trafodaethau dosbarth cyfan a rhyngweithiadau grŵp bach;
 • Gwneud sylwadau am yr hyn maen nhw wedi’i glywed a gofyn cwestiynau i egluro eu dealltwriaeth;
 • Cynnal sgwrs wrth gymryd rhan mewn cyfnewidiadau yn ôl ac ymlaen gyda’u hathro/awes a’u cyfoedion.

NDC: Siarad

 • Cymryd rhan mewn trafodaethau grwpiau bach, dosbarth ac un-i-un, gan gynnig eu syniadau eu hunain, gan ddefnyddio geirfa a gyflwynwyd yn ddiweddar;
 • Cynnig esboniadau pam y gallai pethau ddigwydd, gan wneud defnydd o eirfa a gyflwynwyd yn ddiweddar o straeon, llyfrau ffeithiol, rhigymau a cherddi pan fo hynny’n briodol;
 • Mynegi eu syniadau a’u teimladau am eu profiadau gan ddefnyddio brawddegau llawn, gan gynnwys defnydd o amser y gorffennol, y presennol a’r dyfodol a gwneud defnydd o gysyllteiriau, gyda modelu a chefnogaeth gan eu hathro/awes.

Datblygiad Personol, Cymdeithasol ac Emosiynol

NDC: Hunan-reoli

 • Dangos dealltwriaeth o’u teimladau eu hunain a rhai eraill, a dechrau rheoli eu hymddygiad yn unol â hynny;
 • Gosod a gweithio tuag at nodau syml, gallu aros am yr hyn maen nhw ei eisiau a rheoli eu hanrhegion ar unwaith pan fo hynny’n briodol;
 • Rhoi sylw ffocws i’r hyn y mae’r athro’n ei ddweud, gan ymateb yn briodol hyd yn oed wrth gymryd rhan mewn gweithgaredd, a dangos gallu i ddilyn cyfarwyddiadau sy’n cynnwys sawl syniad neu weithred.

NDC: Rheoli eu Hunain

 • Bod yn hyderus i roi cynnig ar weithgareddau newydd a dangos annibyniaeth, gwytnwch a dyfalbarhad yn wyneb her;
 • Esbonio’r rhesymau dros reolau, gwybod y gwahaniaeth rhwng cywir ac anghywir a cheisio ymddwyn yn unol â hynny;
 • Rheoli eu hylendid sylfaenol a’u hanghenion personol eu hunain, gan gynnwys gwisgo, mynd i’r tŷ bach a deall pwysigrwydd dewisiadau bwyd iach.

NDC: Meithrin Perthnasoedd

 • Gweithio a chwarae’n gydweithredol a chymryd tro gydag eraill;
 • Ffurfio ymlyniadau cadarnhaol i oedolion a chyfeillgarwch gyda chyfoedion;
 • Dangos sensitifrwydd i’w anghenion eu hunain ac i anghenion eraill.

Datblygiad Corfforol

NDC: Sgiliau Echddygol Bras

 • Ymdrin â lle a rhwystrau’n ddiogel, gan ystyried drostynt eu hunain ac eraill;
 • Dangos cryfder, cydbwysedd a chydsymud wrth chwarae;
 • Symud yn egnïol, megis rhedeg, neidio, dawnsio, gobeithio, sgipio a dringo. ELG: Sgiliau Modur Cain

NDC: Sgiliau Echddygol Manwl

 • Dal pensil yn effeithiol wrth baratoi ar gyfer ysgrifennu rhugl – gan ddefnyddio’r afael tripod ym mron pob achos;
 • Defnyddio ystod o offer bach, gan gynnwys siswrn, brwsys paent a chyllyll a ffyrc;
 • Dechrau dangos cywirdeb a gofal wrth dynnu lluniau.

Llythrennedd

NDC: Deall

 • Dangos dealltwriaeth o’r hyn a ddarllenwyd iddynt drwy ail-adrodd straeon a naratifau gan ddefnyddio eu geiriau eu hunain a geirfa a gyflwynwyd yn ddiweddar;
 • Rhagfynegi – lle bo’n briodol – digwyddiadau allweddol mewn straeon;
 • Defnyddio a deall geirfa a gyflwynwyd yn ddiweddar yn ystod trafodaethau am straeon, llyfrau ffeithiol, rhigymau a cherddi ac yn ystod chwarae rôl.

NDC: Darllen Geiriau

 • Dweud sain ar gyfer pob llythyren yn yr wyddor ac o leiaf 10 deugraff;
 • Darllen geiriau sy’n gyson â’u gwybodaeth ffycin drwy gymysgu sain;
  Darllenwch frawddegau a llyfrau syml uchel sy’n gyson â’u gwybodaeth phonic, gan gynnwys rhai geiriau eithriad cyffredin.

NDC: Ysgrifennu

 • Ysgrifennu llythrennau adnabyddadwy, y rhan fwyaf ohonynt wedi’u ffurfio’n gywir;
 • Sillafu geiriau drwy nodi’r synau sydd ynddyn nhw a chynrychioli’r synau gyda llythyren neu lythrennau;
 • Ysgrifennu ymadroddion a brawddegau syml y gellir eu darllen gan eraill.

Mathemateg

NDC: Rhif

 • Bod â dealltwriaeth ddofn o rif i 10, gan gynnwys ffurfiad pob rhif;
 • Adnabod meintiau heb gyfrif – hyd at 5;
 • Cofio’n awtomatig (heb gyfeirio at odlau, cyfrif neu gymhorthion eraill) bondiau rhif hyd at 5 (gan gynnwys ffeithiau tynnu) a rhai bondiau rhif i 10, gan gynnwys ffeithiau dwbl.

NDC: Patrymau rhifiadol

 • Cyfrif ar lafar y tu hwnt i 20, gan gydnabod patrwm y system gyfrif;
 • Cymharu symiau hyd at 10 mewn cyd-destunau gwahanol, gan gydnabod pan fydd un nifer yn fwy na, yn llai na neu’r un faint â’r swm arall;
 • Archwilio a chynrychioli patrymau o fewn rhifau hyd at 10, gan gynnwys eilrifau ac odrifau hyd yn, ffeithiau dwbl a sut y gellir dosbarthu meintiau yn gyfartal.