Newyddion & Digwyddiadau

28.09.18 

AMGUEDDFA LLUNDAIN – Cafodd Dosbarth 2 drip penigamp i Amgueddfa Llundain fel rhan o’u thema Oes Fictoria heddiw! Cafwyd gweithdy ar y pwnc a chyfle i wisgo i fyny fel pobl o’r cyfnod.

IMG_1465IMG_1463IMG_1440IMG_1436IMG_1435IMG_1432IMG_1424IMG_1423

19.09.18

COEDWIG LITTEN – Cafwyd diwrnod arbennig yng nghoedwig Litten. Buodd plant Dosbarth 1 yn edrych ar a chasglu dail, yn chwilota o dan boncyffion, yn adeiladu, yn coginio yn y gegin fwd ac yn dringo’r coed.

IMG_4091IMG_4099IMG_4122IMG_4109

BOOK TRUST – Roedd y plant Meithrin a Derbyn yn hapus iawn i dderbyn llyfrau oddi wrth cynllun ‘Time to Read’ Book Trust.

43030103_1895089730785942_3229650737545871360_o

GWASANAETH DIWEDD BLWYDDYN – Tipyn o bopeth – Cyngerdd y Pianyddion, Can Ffrengig gan ddisgyblion Dosbarth 2, ffarwelio a Blwyddyn 6 a neges i ddymuno’n dda i Miss Rawlins fydd yn priodi yn ystod y gwyliau haf!

37258110_1842362109392038_1146564072540471296_o 37262215_1842362099392039_1448277472020791296_o 37293304_1842362239392025_1036283704814600192_o 37319920_1842362246058691_5729880723876216832_o 37330257_1842362092725373_4786015609940869120_o 37335348_1842362229392026_5289298163994198016_o

BARBECIW YR YSGOL – Diolch yn fawr iawn i Tony a Siw am gynnal barbeciw blynyddol yr ysgol unwaith eto. Cafodd bawb amser da, a chodwyd dros £4000 i’r Ysgol. Diolch i bawb am ddod, cyfrannu, prynu raffl a rhoi cynnig ar yr ocsiwn.

36505546_1829370200691229_7257697829122998272_n

CANOLFAN FWDHAETH – Diolch yn fawr iawn i Sara-Ellen am arwain bore i ddisgyblion Dosbarth 2 yng Nghanolfan Fwdhaeth Acton yr wythnos hon. Mi gafwyd bore gwych yn llawn trafodaethau, storiau crefyddol a gwrando i brofiadau Bwdhyddion o gefndiroedd gwahanol. Bore ardderchog o ddysgu pethau newydd i bawb! Diolch yn fawr i SGI-UK am y croeso cynnes iawn.

36329585_1827135504248032_4771314984858681344_n 36335678_1827135444248038_4967474834280808448_n 36340470_1827135467581369_2494815076247142400_n 36365571_1827135357581380_7819091329345912832_n 36387658_1827135380914711_5220814416538238976_n

TRIP DOSBARTH 1 - Trip Dosbarth Un i Sw Hanwell.

36331382_1827122114249371_2788718481426612224_o 36376895_1827122104249372_7916705958774964224_o 36380578_1827122267582689_6001143011386327040_o

 

TRIP DOSBARTH 2- Trip Dosbarth 2 i Amgueddfa V&A a Pharc Hyde.

36330900_1827119024249680_5825090017000685568_o 36340473_1827119004249682_1337929007588442112_o

 

ADDYSG GREFYDDOL - Diolch i Kosser a’r merched am ddod mewn i siarad am y crefydd Islam gyda disgyblion Dosbarth 1. Roedd y cyflwyniad yn ddiddorol iawn ac fe wnaethon ni ddysgu llawer!

35923752_1821088894852693_5251116540387917824_o 35993520_1821088938186022_5283855190594682880_n 36063464_1821088791519370_4336532537791741952_n 35898620_1821088724852710_225986739435470848_n

MINDFULNESS – Mae disgyblion Dosbarth 2 wedi cwblhau eu cwrs Mindfulness – llongyfarchiadau blant! Rydym yn lwcus iawn fod Ann Wood wedi gwirfoddoli i gynnal y sesiynau – diolch o galon am eich amser a’ch ymroddiad – fe wnaethon ni wir fwynhau!

36063305_1821071134854469_1784609188375166976_o

 

BWDHAETH – Diolch i Sara-Ellen am ddod mewn i siarad am y crefydd Bwdhaeth gyda disgyblion Dosbarth 2. Rydyn ni’n edrych ymlaen at ein trip i Ganolfan Fwdhaeth Acton!

35963750_1821065954854987_7519131565012549632_o

 

URDD – Diolch i Joanna a Rhian am drefnu ‘Clwb Gwobrwyo’r Urdd’ i’r disgyblion ac am y pitsas blasus – roedd pawb wrth eu boddau!

35666938_1821057821522467_6468104856673452032_o

BORE AGORED Y CYFNOD SYLFAEN A’R BLYNYDDOEDD CYNNAR – Diolch i rieni’r Meithrin a Derbyn a ddaeth i mewn i weld eu plant wrth eu gwaith yn ystod y Bore Agored.

36087963_1821053458189570_1053158687155159040_o 35963598_1821053494856233_775856876762955776_o

CARNIFAL HANWELL – Hwyl a sbri yn yr haul! Diolch yn fawr i’r trefnwyr ac i CRaFf am ddiwrnod gwych eto eleni.

36063337_1821048254856757_9013311061922676736_o35886354_1821048438190072_3683661504088899584_o 35922383_1821048421523407_1231009043749797888_o 35924622_1821048214856761_7207381969422778368_o 36087968_1821048281523421_8105683686575308800_o

SIOE FFASIYNAU - Fe gawsom sioe wych bore heddiw yn canolbwyntio ar ffasiwn y 60au! Diolch i holl ddisgyblion Dosbarth 2 a’u rhieni am eu gwaith wrth greu’r gwisgoedd cŵl!

35881808_1821036208191295_9191603301932597248_o36063656_1821039758190940_7881542533241634816_o 35860411_1821039464857636_8458929108695384064_n 35955026_1821036521524597_434677903267987456_n 35971733_1821036658191250_8169744038623182848_n 36026803_1821036451524604_8709758480136798208_n  36064185_1821038888191027_4140093098883547136_n

GWEITHDY DRAMA - Rydym yn ddiolchgar i Sam Ebenezer am ddod i mewn prynhawn yma i gynnal gweithdy drama gyda Dosbarth 2.

33436570_1806443199650596_359775679375474688_o

CYNGERDD - Fe gawsom gyngerdd bach hyfryd bore ‘ma yn gwrando ar gystadleuwyr yr Eisteddfod i gyd yn perfformio – da iawn chi blantos! Rydym am ddymuno’n dda iddynt i gyd ac am roi diolch mawr hefyd i Rhian, Joanna, Catrin a Huw am eu gwaith gyda’r disgyblion.

33472174_1806442569650659_421785425057677312_o33419594_1806442822983967_304424984132976640_o 33470461_1806442722983977_7237615824767287296_o 33491839_1806442582983991_4646660057377800192_o 33596124_1806442709650645_8971579042255863808_o 33657770_1806442686317314_1763173315838476288_o

 

DARLLENYDD DIRGEL - Diolch yn fawr Cherine am fod yn ddarllenydd dirgel i Ddosbarth Un heddiw.

33580952_1806440329650883_8132021207718428672_o

 GWEITHDY COGINIO - Diolch i Marian Howell am gynnal gweithdy coginio gyda disgyblion Dosbarth 2 – roedd y sgonau’n flasus iawn!

33161879_1805428996418683_8347010077802102784_o

18.05.18

GWASANAETH SULGWYN - Diolch i’r Parchedig Rob Nicholls am gynnal gwasanaeth am y Sulgwyn heddiw.

IMG_0733

15.05.18

CASGLU SBWRIEL - Diolch i aelodau’r Cyngor Eco a fuodd yn casglu sbwriel o gwmpas Canolfan Gymunedol Hanwell yr wythnos hon.

IMG_1743

11.05.18

MINDFULNESS - Yn ystod y tymor, bydd disgyblion Dosbarth 2 yn cymryd rhan mewn sesiynau ‘mindfulness’, sydd yn rhan o gwricwlwm PAWS b. Diolchwn i Ann Wood am wirfoddoli i gynnal y sesiynau.

IMG_0736

29.03.18

SPORT RELIEF – Cafodd y disgyblion ddiwrnod da yn codi arian ar gyfer yr elusen Sports Relief. Fe baratowyd hyfforddiant cylch gan y Cyngor Ysgol ar gyfer y disgyblion eraill. Diolch yn fawr i’r rhieni/gwarchodwyr am eu cefnogaeth.

IMG_0676

23.03.18

IECHYD DEINTYDDOL – Heddiw, fe gawsom ymweliad arbennig gan Adele o dîm  Iechyd y Geg . Fe wnaeth y disgyblion fwynhau dysgu am bwysigrwydd gofalu am eu dannedd.

IMG_0663IMG_0672

16.03.18

DARLLENYDD DIRGEL - Diolch yn fawr i Catrin Powell am fod yn ddarllenydd dirgel i Ddosbarth Un heddiw.

IMG_0649

13.03.18

HELFA DRYSOR WYAU PASGDiolch yn fawr i Joanna am drefnu’r Helfa Drysor Wyau Pasg eto eleni- fe gafodd pawb lot o hwyl!

12.03.18

CYNGOR ECO – Mae’r Cyngor Eco wedi bod yn brysur iawn yn  prynu adnoddau newydd wedi i’r ysgol dderbyn grant gan The Water Conservation Trust—diolch o galon iddynt!

IMG_0630

10.03.18

EISTEDDFOD YR URDD - Llongyfarchiadau i bawb wnaeth gystadlu yn yr Eisteddfod a phob dymuniad da i chi sy’n symud ymlaen yn y gystadleuaeth. Diolch hefyd i’r rhieni am eich cefnogaeth. Cawsom ddiwrnod gwych!

01.03.18

MARCHNAD BORO - Diolch yn fawr i Lisa Fearn am weithdy hwylus ar sut i wneud Pica ar y man i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

IMG_0590 IMG_0598 IMG_0600 IMG_0604

01.03.18

DYDD GŴYL DEWI YN SAN STEFFAN - Er gwaetha’r tywydd oer, cawsom ddiwrnod bythgofiadwy wrth ganu i Lefarydd y tŷ cyffredin. Diolch i bawb ddaeth i gefnogi yn yr oerfel, ac i Rhian Medi am drefnu’r ymweliad unwaith eto.

IMG_0576

26.02.18

GWASANAETH SAMARITANS – Diolch i wirfoddolwyr, Jennifer a Sophie o elusen y Samariaid, am roi o’u hamser i siarad â’r disgyblion am rôl a gwaith y Samariaid. Roedd y  cyflwyniad yn ddiddorol ac yn llawn gwybodaeth.

IMG_0554

23.02.18

EISTEDDFOD YSGOL - Perfformiadau gwych gan bawb yn ein Eisteddfod Ysgol ar ddydd Gwener. Diolch Mrs. Hughes Ahmad am drefnu.

Llun

23.02.18

YMWELIAD ELENA D’CRUZE-REYNOLDS – Diolch yn fawr iawn Elena a Chanolfan Peniarth am rodd o lyfrau hyfryd.

IMG_1030 - Copy IMG_1035 IMG_1039

07.02.18

GWERSI GYMNASTEG  – Mae disgyblion Dosbarth 2 yn lwcus iawn o dderbyn gwersi gymnasteg gan yr hyfforddwraig Aurore Derakhshan o gwmni Step it Up Gymnastics yn ystod y tymor y gwanwyn. Diolch i’r Bwrdd Llywodraethol am gytuno i ariannu’r gwersi.

05.02.18

GWASANAETH E-DDIOGLEWCH -  Mwynhaodd disgyblion Dosbarth 2 rannu eu gwybodaeth am E-ddiogelwch gyda’r rhieni a’r gwarchodwyr er mwyn hyrwyddo Diwrnod Dioglewch y We.

27747764_1767609923533924_3719515034855835911_o27747621_1767609916867258_6925951260153589418_o27788905_1767609913533925_5141712751484086067_o

13.12.17

CYNGERDD NADOLIG - Da iawn wir i’r disgyblion i gyd am berfformio mor wych yn ein Sioe Nadolig, Pantolig. Nadolig Llawen i bawb!

IMG_0334IMG_0336IMG_0337IMG_0338IMG_0340IMG_0343IMG_0347IMG_0353IMG_0354IMG_0355IMG_0363IMG_0366IMG_0369IMG_0373IMG_0374IMG_0375IMG_0379

11.12.17

GERAINT JONES – Diolch i Dr Geraint Jones o UCL am ddod i siarad am ei waith a’r gofod, fe ddysgon ni gymaint o ffeithiau newydd!

IMG_0418IMG_0419IMG_0423IMG_0425

11.12.17

CYNGERDD PIANO – Cyngerdd ardderchog gan y Pianyddion! Diolch i Mrs Hughes-Ahmad am drefnu popeth.

IMG_0385IMG_0397IMG_0413IMG_0416

CYNGOR LLYFRAU - Rhai o’n disgyblion yn mwynhau dewis llyfrau Cymraeg newydd.

IMG_0239IMG_0236IMG_0234IMG_0241

BWYD ADAR- Mae aelodau’r cyngor ysgol wedi bod yn brysur iawn yn gwneud bwyd adar ar gyfer y maes chwarae.

IMG_0284IMG_0288 (2)IMG_0300IMG_0301

24.11.17

EGLWYS EALING- Cawson ni fore diddorol iawn yn ymweld ag Eglwys Bresbyteraidd Ryngwladol Ealing gyda’r Gweinidog Cynorthwyol, Gethin Jones.

IMG_0255IMG_0258IMG_0261IMG_0264IMG_0262IMG_0267

16.11.17

DIWRNOD PLANT MEWN ANGEN -  Gwisgo smotiau a chodi arian ar gyfer Diwrnod Plant mewn Angen.

IMG_0185IMG_0203IMG_0210IMG_0213

14.11.17

GWERS FFRANGEG – SIARADWR GWADD - Diolch i Laurence am ddod i siarad â ni yn ystod ein gwers Ffrangeg heddiw. Mwynhaodd y disgyblion siarad Ffrangeg a gofyn cwestiynau iddi!

IMG_0170

13.11.17

WYTHNOS GWRTH-FWLIO - I godi ymwybyddiaeth o’r wythnos, gwnaeth y disgyblion ddangos eu hunigoliaeth drwy wisgo sanau gwahanol!

23592448_1737011129927137_3415419190680494449_o

10.11.17

TATE MODERN - Heddiw,  aeth disgyblion Dosbarth 2 i Tate Modern fel rhan o’u thema ‘Oriel’.

IMG_7532IMG_7538IMG_7552IMG_7564IMG_7571IMG_7568

20.10.17

GWASANAETH DIOLCHGARWCH - Diolch i Mr Rob Nicholls am gynnal ein gwasanaeth Diolchgarwch ac i bawb gyfrannodd tuag at y casgliad bwyd ar gyfer y Banc Bwyd yn Ealing

22712309_1729568257338091_8313391040051948151_o 22553370_1729568164004767_8150829768716435731_o 19055754_1729568110671439_3695533304973791861_o

14.10.17

HALIBALW LLUNDAIN – Stondin Ysgol Gymraeg Llundain yng Ngŵyl Halibalw Llundain heddiw.

22491495_1727757727519144_7785847122392020534_n

11.10.17

Ymweliad PC Carolyn Mc Guigan.

IMG_0095IMG_0103IMG_0099IMG_0101IMG_0106IMG_0111IMG_0112IMG_0105 IMG_2635IMG_2662IMG_2656IMG_2635

19.09.17

MAGI ANN – Bore hwylus yng nghwmni’r cymeriad llyfr, Magi Ann!

image

 

2016-2017:

21.07.17

LLANGRANNOG - Cawsom ni wychnos wych yn Llangrannog!

imageimageimageimageimageimageimageimageimage20155744_1701107023517548_4772488490724800968_n

13.07.17

TRIP I AFON TAFWYS – Heddiw, aeth disgyblion Dosbarth 2 ar drip i Afon Tafwys gan gymryd rhan mewn gweithdy gyda Thames Explorer Trust.

imageimageimageimage

07.07.17

MABOLGAMPAU

imageimageimageimageimageimage

04.07.17

YSGOL FFRANGEG -  Ambell lun o ymweliad Dosbarth Dau â Collège André Malraux. Diolch i Mrs Hughes- Ahmad am drefnu diwrnod ardderchog!

imageimage

image19961311_1699097023718548_5948182062420790502_n

30.06.17

GŴYL FARDDONIAETH YSGOL GYMRAEG LLUNDAIN – Diwrnod gwych yn gweithio gydag Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru ac Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru.

imageimageimageimage

Buon ni hefyd yn brysur iawn yn cymryd rhan mewn gweithdy dawns gyda’r cyflwynydd a’r dawnsiwr clocsiau, Tudur Phillips!

image19601256_1693474710947446_7579778129281019831_n

24.06.17

MINDFULNESS - Diolch o galon i Ann Wood am gynnal sesiynau ‘Mindfulness’ yn yr ysgol

imageimageimage

17.06.17

CARNIFAL HANWELL - Hwyl a sbri yn yr haul!

Diolch yn fawr i’r trefnwyr am ddiwrnod gwych eto eleni. Enillon ni’r wobr gyntaf am y ‘Parêd Gorau’!

imageimage19225283_1688965241398393_3724973004578581574_n19366342_1688965284731722_5321286321507422557_n

12.06.17

GWASANAETH RNLI  - Diolch i Phil Rankmore am ddod i siarad gyda ni am waith a rôl yr elusen RNLI.

imageimageimageimage

30.05.17

PANTOSORWS - Heddiw, lansiwyd fideo newydd ‘Pantosorws’ yn Eisteddfod yr Urdd. Diolch i NSPCC am ofyn i ni fod yn rhan o ymgyrch mr bwysig. Edrychwch ar y fideo newydd yma a gwrandewch ar ein disgyblion yn canu’r corws!

24.04.17

GWERSI TENNIS - Roedd disgyblion Dosbarth Dau wedi llwyr mwynhau eu gwers gyntaf gyda Dessislava Diakova heddiw!

imageimage

30.03.17

HELFA DRYSOR Y PASG - Diolch yn fawr i Joanna, Cadeirydd CRaFf, am drefnu popeth!

imageimageimageimage

 28.03.17

GORSAF DÂN EALING – Trip Dosbarth Un i Orsaf Dân Ealing.

imageimage

27.03.17

GWERSI NOFIO – Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion Dosbarth Dau am ennill eu bathodynnau a thystysgrifau nofio.

image

24.03.17

DIWRNOD Y TRWYNAU COCH - Diolch o galon i’n Cyngor Ysgol am drefnu Sioe Dalent er mwyn codi arian ar gyfer Plant Mewn Angen.

imageimageimageimage

21.03.17

SYNAGOG EALING – Gwnaeth disgyblion Dosbarth 2 fwynhau ymweld a Synagog Ryddfrydol Ealing heddiw.

P1030577 P1030585 P1030583 P1030593 P1030600 P1030601

11.03.17

EISTEDDFOD YR URDD – Llongyfarchiadau i bawb wnaeth gystadlu yn Eisteddfod TAG (Eisteddfod i gystadleuwyr sy’n byw tu allan i Gymru).

IMG_0908 (2) (Large)

06.03.17

Gwasanaeth Diwrnod Rhyngwladol y Merched.

20170313_092134741_iOS20170313_092551193_iOS

07.03.17

HYFFORDDIANT DIOGELWCH TÂN - Diolch, Ms Tremain am ddysgu ni beth i wneud mewn argyfwng tân.

imageimageimageimage

06.03.17

LLYFRGELL – Mae Llyfrgellydd yr Ysgol (Courtney, Blwyddyn 5) wedi bod yn brysur iawn yn trefnu a diweddaru’r llyfrgell.

image

03.03.17

DIWRNOD Y LLYFR – Gwisgo fel cymeriad o lyfr a ffair ffeirio llyfrau i ddathlu Diwrnod y Llyfr.

17022098_1647992162162368_322578066803050506_n 17022195_1647992158829035_2243704268714503185_n

01.03.17

DYDD GŴYL DEWI – Dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Senedd San Steffan.

17022519_1326944597426881_6103485824159605375_n

(Llun Liz Saville Roberts AS)

Roedden ni hefyd yn lwcus iawn i gael taith o gwmpas Senedd San Steffan gan Jonathan Edwards AS.

P1030574

23.02.17

HAMPTON COURT – Trip gwych dosbarth 2 i Hampton Court!

16865205_1646780818950169_6749210615314135187_n16683903_1646780752283509_2469370802998945643_n17021960_1646780832283501_4585057548213283385_n16996223_1646780952283489_7895834752467285026_n16938476_1646780722283512_767160388385825105_n16832045_1646780458950205_6679804585054351020_n

10.02.17

DIWRNOD GWALLTIAU GWIRION – Hwyl a sbri yn yr ysgol heddiw yn dathlu Diwrnod Gwalltiau Gwirion! Fe godwyd £51 tuag at Ysbyty Great Ormond Street.

16681839_1640675142894070_1927232468297563223_n

06.02.17

Gwasanaeth Diogelwch y We.

IMG_0525IMG_0526

03.02.17

SIOPAU DOSBARTH UN – Mae disgyblion Dosbarth Un wedi bod yn brysur yn cynllunio a chreu eu siopau eu hunain! Llongyfarchiadau!

imageimageimageimageimageimage

 

16.01.17

Gwasanaeth Martin Luther King Jr.

20170123_092016003_iOS20170123_094157710_iOS

16.12.16

PRESENOLDEB 100% – Llongyfarchiadau mawr i Huw, Courtney a Gwynfor a gafodd dystysgrif ‘Presenoldeb 100%’ y tymor hwn.

20161216_113743018_iOS

16.12.16

DIWRNOD SIWMPERI NADOLIG – Daeth y disgyblion a’r staff i’r ysgol yn eu siwmperi Nadolig heddiw gan godi arian i elusen ‘Save the Children’

15.12.16

Gwasanaeth Nadolig. Diolch Mr Rob Nicholls!

image

12.12.16

CYNGERDD Y PIANYDDION – Diolch i Mrs Hughes-Ahmad am drefnu popeth ac am ei gwaith diddiwedd!

image image image image image image

12.12.16

GARDDIO – Plannu blodau a phlanhigion yn ein iard newydd.

image image image image

09.12.16

SÎON CORN – Siôn Corn yn Nosbarth 1 – hwre!

image

08.12.16

SIOE NADOLIG – DA IAWN wir i’r plant i gyd am berfformio mor wych yn ein Sioe Nadolig, Nadolig yr Anifeiliaid.

image image image image

18.11.16

CYSTADLEUAETH BARDDONIAETH - Mae disgyblion Dosbarth Dau wedi bod yn brysur iawn yn creu cerddi am freuddwydion! Cafodd y cerddi eu hanfon i gystadleuaeth ‘Once Upon a Dream’ y cwmni ‘Young Writers’ a bydd gwaith pob disgybl yn cael ei argraffu mewn llyfr!

Llongyfarchiadau i bob un ohonynt am ysgrifennu cerddi mor dda – GWYCH!!

P1030485 (Medium)

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y gystadleuaeth.

17.11.16

DIWRNOD PLANT MEWN ANGEN – Codi arian ar gyfer Plant mewn Angen.

image image  image image

14.11.16

CWTCH FFRINDIAU – Ein Cwtsh Ffrindiau newydd.

image

14.11.16

Gwasanaeth Gwrth-fwlio.

image image

02.11.16

IARD NEWYDD – Rydym ni wrth ein boddau gyda’r cae chwarae newydd!

image image

21.10.16

Club de español (Spanish Club)
Esta semana Helena Pons nos ha acompañado en nuestro club de español. ¡Muchas gracias!

Diolch i Helena am ddod i gymryd rhan mewn sesiwn ‘cwestiwn ac ateb’ yn ein clwb Sbaeneg.

14680550_1597382387223346_979175131097246649_n

18.10.16

HWYL A HALIBALW – Buon ni’n brysur iawn yng ngŵyl ‘Hwyl a Halibalw’ heddiw! Diolch am y croeso!

P1030470 (Medium) P1030473 (Medium) P1030475 (Large)  14590490_1452737638073229_3159133123473846128_n (Large)

13.10.16

TRIP DOSBARTH UN I’R GOEDWIG – Gwnaeth disgyblion Dosbarth 1 wir fwynhau yn y goedwig! Diolch Blue Fox Forest School.

14725496_1594817714146480_3849384206385354743_n (Large)14729236_1594818584146393_2129889384551461432_n (Large)

14.10.16

CYW – Cawson ni brynhawn gwych gyda chyflwynwyr Cyw, Huw a Catrin.

P1030448 (Large) P1030458 (Large) P1030463 (Large) P1030468 (Large)

06.10.16

GWASANAETH DIOLCHGARWCH - Diolch i Mr Rob Nicholls am gynnal ein gwasanaeth Diolchgarwch. Cafwyd cyflwyniad byr gan Ddosbarth Dau am y pwysigrwydd o ddweud ‘ diolch’ cyn i ddisgyblion Dosbarth Un ymuno i ganu ‘Cofia bob amser, cofia bob tro’.

Diolch i bawb a fynychodd ein gwasanaeth ac am gyfrannu tuag at y casgliad bwyd ar gyfer y Banc Bwyd sydd yma yn y ganolfan.

14517345_1593404674287784_1455512673565265971_n 14591770_1593404667621118_3166576696112244203_n

14502962_1593404647621120_5776582335735753670_n 14671132_1593405227621062_9118175775814778305_n

 

04.10.16

GEMAU PARALYMPAIDD – Diolch i Steffan Hughes am ddod i siarad am ei brofiad o yn y Gemau Paralympaidd heddiw.

P1030401 (Mobile)P1030404 (Mobile)

03.10.16

LOGO CYNGOR YSGOL – Llongyfarchiadau mawr i Steffan o Ddosbarth Un am enill y gystadleuaeth logo Cyngor Ysgol ac i Courtney a Gwynfor o flwyddyn 5 am feirniadu ar ran y Cyngor Ysgol.

P1030395 (Large) P1030398 (Large)

P1030390 (Large)P1030397 (Large)P1030396 (Mobile)

23.09.16

CYNGOR YSGOL – Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion canlynol ar gael eu hethol ar y Cyngor Ysgol: Courtney (Cadeirydd), Gwynfor (Is-gadeirydd), Idris (Ysgrifennydd), Siôn, Aneurin a Dylan.

IMG_0461 (Large)

Mae’r Cyngor Ysgol newydd wedi bod yn brysur iawn heddiw; casglu syniadau, creu rheolau ysgol newydd, cynllunio digwyddiadau ac maent hyd yn oed wedi gosod gwaith cartref yr wythnos hon! Creu logo newydd ar gyfer y Cyngor Ysgol yw gwaith cartref penwythnos hyn. Mae’n gystadleuaeth! Pob lwc!