Cinio Haf Blynyddol Ysgol Gymraeg Llundain

CADWCH Y DYDDIAD YN RHYDD: CINIO HAF 2019

Annwyl gyfeillion Ysgol Gymraeg Llundain,

Mae’n bleser gennym roi gwybod y bydd Cinio Haf 2019 yn cael ei gynnal yn yr
 ‘Institute of Directors’, Pall Mall ar nos Wener, 1af Dachwedd. Hyderwn y bydd yr adeilad hyfryd hwn a gynlluniwyd gan John Nash yn leoliad bendigedig ar gyfer ein cinio blynyddol er budd Ysgol Gymraeg Llundain. Mae’r enw Cinio Haf braidd yn amrhiodol eleni gan ein bod yn cynnal y noson yn hwyrach yn y flwydddyn na’r arfer! Ni wyddom eto pwy fydd ein llefarwyr gwadd ond gobeithiwn gadarnhau hynny’n fuan.
Os nad ydym eisioes wedi cael y pleser o’ch cwmni, efallai yr hoffech gael blas o’r noson drwy ymweld â http://ciniohaf.co.uk/gorffennol. Rhoddaf wybod i chi pan fydd y tocynnau ar werth ond yn y cyfamser, os dymunwch ddod i’r achlysur, fyddech chi gystal â chadw’r dyddiad ac anfon y manylion at eich ffrindiau? Byddwn yn hynod o falch o’ch cefnogaeth!

I dderbyn newyddion am ein gwesteuon arbennig a’r dyddiad y bydd y tocynnau yn mynd ar werth a.y.y.b, dilynnwch @CinioHaf ar Twitter (https://twitter.com/CinioHaf).

Os hoffech mwy o wybodaeth, gallwch gysylltu ar CinioHaf@gmail.com.