Llywodraethwyr

Rheolir yr ysgol gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr sy’n cynnwys cynrychiolwyr o gymuned Cymry Llundain, Y Rhieni, a’r Athrawes Arweiniol.

Os yr hoffech gysylltu â’r Bwrdd, neu aelod o’r Bwrdd, medrwch gyfeirio eich llythyron i’r ysgol sef Ysgol Gymraeg Llundain, Hanwell Community Centre, Westcott Cresent, Hanwell. W7 1PD, neu gysylltu â Margaret Jones Y Cadeirydd trwy ebost  margaretjones@ysgolgymraegllundain.co.uk neu Glenys Roberts, yr Is-gadeirydd ar glenysroberts@ysgolgymraegllundain.co.uk 

Mae’r Bwrdd yn cymryd cyfrifoldeb am y ffordd y mae’r ysgol yn cael ei harwain wrth sicrhau bod egwyddorion sylfaenol yr ysgol, sef safon uchel ddwyieithog o addysg yn cael ei ddarparu i bob disgybl.
Canolbwyntir yn bennaf ar dair swyddogaeth strategol craidd:
1. Sicrhau eglurder gweledigaeth, ethos a chyfeiriad strategol.
2. Dal yr Athrawes Arweiniol i gyfrif am berfformiad addysgol yr ysgol a’i disgyblion, a rheoli perfformiad y staff.
3. Sicrhau rheolaeth ariannol ddoeth yr ysgol a gwneud yn siwr bod yr arian yn cael ei wario’n dda.

Fe reolir y cyfrifoldebau yma gan isbwyllgorau sydd yn adrodd i’r Prif Fwrdd sydd yn cyfarfod dwy waith y tymor.

Gweler isod am fwy o wybodaeth am Y Bwrdd.

Dyma Aelodau’r Bwrdd: –

Cadeirydd - Mrs Margaret Tudor Jones

margaretjones@ysgolgymraegllundain.co.uk

Yn enedigol o Fachynlleth, fe ddysgodd Margaret mewn ysgolion cynradd yn Llundain am 40 mlynedd, cyn ymddeol yng Ngorffennaf 2013. O ganlyniad o fod yn Ddiprwy Brifathrawes ac yn Rheolwr Cynhwysiad, mae ei gwybodaeth a’i phrofiad mewn byd addysg o ddefnydd mawr i’r Bwrdd.

 

Cwricwlwm a Safonau ac Is-Gadeirydd – Mrs Glenys Roberts

glenysroberts@ysgolgymraegllundain.co.uk

Yn enedigol o Lanelian ger Bae Colwyn, fe gychwynnodd gysylltiad Glenys â’r Ysgol Gymraeg ym 1989 pan ddechreuodd ei merch Alys ac yna ei mab Aled yn y Cylch Mam a’i Phlentyn.  Cymerodd hi awenau’r Cylch ac yn ddiweddarach bu’n arweinydd yr Ysgol Feithrin ac yn dysgu’n rhan amser yn yr ysgol.  Erbyn hyn mae Glenys yn dysgu mewn ysgolion yng Ngorllewin Llundain, a bydd ei phrofiad yn y byd addysg yn werthfawr i rediad yr Ysgol.

Cwricwlwm a Safonau - Mrs Ann C Batey

Yn enedigol o Grymych, Sir Benfro, graddiodd Ann yn y Gymraeg o Brifysgol Bangor. Ar ol cyfnod o ddysgu yng ngogledd Cymru, symudodd i Lundain lle treuliodd ei gyrfa yn athrawes mewn ysgolion cynradd yn y ddinas. Arbenigai mewn addysgu plant sydd ag anawsterau darllen ac mewn dysgu Saesneg fel ail iaith cyn iddi ymddeol yn ddiweddar.

Cyllid – Mr Neil Thomas

Yn wreiddiol o Geredigion, fe addysgwyd Neil mewn gwahanol ysgolion yno gan gynnwys ysgol wladol fach Stepaside yn Sir Benfro. Aeth ymlaen i brifysgol yn Rhydychen.  Fe hyfforddodd fel cyfrifydd siartredig a gweithiodd i British Airways, Siemens a Atos.  Aeth ymlaen i’r Royal National Geographic , ond erbyn hyn mae’n gweithio i Nacro sydd yn ymwneud ag addysg yn ogystal â’r gweithgareddau arferol, sef sicrhau cartrefi, addysgu ac adsefydlu troseddwyr.  Mae ei ddiddordebau yn cynnwys rygbi a chodi pres i ‘Winston’s Wish’, elusen sydd yn ymwneud â phrofedigaeth mewn plentyndod.

Cyllid – Mr Huw Llewelyn Davies

Ganed a magwyd Huw ger Porthmadog, Gwynedd. Ar ol graddio mewn Mathemateg, dechreuodd ei yrfa yn Llundain fel Cyfrifydd yn archwilio cyfrifon amryw math o gwmniau. Symudodd wedyn i faes Bancio o 1987 hyd 2016.

MoesegParch Robert Nicholls

Brodor o Benclawdd, addysgwyd Robert yn Ysgol Tre-gwyr a Choleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Yn dilyn nifer o flynyddoedd fel Pennaeth Adran Gerdd Ysgol Gyfun Maes-yr-yrfa, aeth yn HMI Arolygydd Ysgolion. Ym mis Tachwedd 2015 cafodd ei sefydlu fel Gweinidog Eglwys Gymraeg Canol Llundain, Eastcastle Street, Oxford Circus.

Cyfryngau - Mrs Sioned Wiliam

Mae gan Sioned Wiliam arbenigedd yn y cyfryngau ac mae’n ddarlledwraig brofiadol. Bu’n gweithio fel cynhyrchydd teledu ers dros ugain mlynedd yn Lloegr a Chymru ac mae hi bellach yn Gomisiynydd Comedi i BBC Radio 4.

Cynrychiolydd Y Rhieni – Mr Jonathan Wright

Mae Jonathan wedi  ymwneud â’r ysgol ers i’w fab ymuno â’r Meithrin yn 2014.  Yn wreiddiol o Gwm Gwendraeth, fe raddiod o UMIST gyda Gradd Meistr mewn Peirianneg Meddalwedd.  Arbenigedd Jonathan yw TGCh (Technoleg a Gwybodaeth) a GDPR, ac mae’n rhedeg ei gwmni TG ei hun.

YsgrifennyddMrs Eleri Brady eleribrady@ysgolgymraegllundain.co.uk

Yn wreiddiol o Aberystwyth, mae’r ysgol wedi bod yn rhan o fywyd Eleri ers dros 25 mlynedd. Roedd ei 5 mab yn ddisgyblion yn yr ysgol, ac mae’n sicr bod hyn wedi bod yn bwysig iawn i gadw’r iaith Gymraeg yn fyw yn y cartref.

 

Y Bwrdd Llywodraethol – Pwrpas Bwrdd y Llywodraethwyr

Governors Attendance 2017- 2018

The role of Governors 2018

School Governance regulations 2018

Sut i ddod yn Lywodraethwr? – How to Become a Governor 2017

Register of Interests and Directors’ Details 2017

Adroddiad Blydyddol i’r Rhieni 2018: Adroddiad Blyndyddol y Bwrdd Meh 2017-18

Adroddiad Blynyddol i’r Rhieni : Adroddiad Blynyddol (C) B Ll YGLl 2016-17

Adroddiad Blynyddol i’r Rhieni (Saesneg): Annual Report to Parents 2015-2016

YGLL Board of Directors CODE OF CONDUCT 2017

Dyma ein Cynllun Strategol: Cynllun Strategol 2015 -19

Adroddiad Blynyddol i’r Rhieni : Adroddiad Blynyddol (C) B Ll YGLl 2016-17

Adroddiad Blynyddol i’r Rhieni (Saesneg): Annual Report to Parents 2015-2016

Erthyglau Memorandwm (Saesneg): WST Articles of Association