Llywodraethwyr

Rheolir yr ysgol gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr sy’n cynnwys cynrychiolwyr o gymuned Cymry Llundain, Y Rhieni, a’r Athrawes Arweiniol.

Os yr hoffech gysylltu â’r Bwrdd, neu aelod o’r Bwrdd, medrwch gyfeirio eich llythyron i’r ysgol sef Ysgol Gymraeg Llundain, Hanwell Community Centre, Westcott Cresent, Hanwell. W7 1PD, neu adael gyda’r swyddfa.

Mae’n cymryd cyfrifoldeb am y ffordd y mae’r ysgol yn cael ei harwain wrth sicrhau bod egwyddorion sylfaenol yr ysgol, sef safon uchel ddwyieithog o addysg yn cael ei ddarparu i bob disgybl.
Canolbwyntir yn bennaf ar dair swyddogaeth strategol craidd:
1. Sicrhau eglurder gweledigaeth, ethos a chyfeiriad strategol.
2. Dal yr Athrawes Arweiniol i gyfrif am berfformiad addysgol yr ysgol a’i disgyblion, a rheoli perfformiad y staff.
3. Sicrhau rheolaeth ariannol ddoeth yr ysgol a gwneud yn siwr bod yr arian yn cael ei wario’n dda.

Fe reolir y cyfrifoldebau yma gan isbwyllgorau sydd yn adrodd i’r Prif Fwrdd sydd yn cyfarfod dwy waith y tymor.

Cadeirydd - Mrs Margaret Tudor Jones
jones_pm@blueyonder.co.uk

Yn enedigol o Fachynlleth, fe ddysgodd Margaret mewn ysgolion cynradd yn Llundain am 40 mlynedd, cyn ymddeol yng Ngorffennaf 2013. O ganlyniad o fod yn Ddiprwy Brifathrawes ac yn Rheolwr Cynhwysiad, mae ei gwybodaeth a’i phrofiad mewn byd addysg o ddefnydd mawr i’r Bwrdd.

Is-Gadeirydd a Chynrychiolydd y RhieniMr Ceredig Thomas
ceredig.thomas@taylorwoodrow.com

Ganwyd Ceredig ym Mangor ac y mae yn awr yn Beiriannydd Sifil Siartredig yn gweithio yn Llundain. Symudodd i Lundain yn 1993 ac ers hynny mae wedi gweithio ar nifer o brosiectau adeiladu yn y Brifddinas. Mae ‘di bod yn gysylltiedig â’r Ysgol ers 2004 pan ddechreuodd y cyntaf o’i dri o blant fynychu’r Meithrin.

Cyllid – Mr Neil Thomas

Yn wreiddiol o Geredigion, fe addysgwyd Neil mewn gwahanol ysgolion yno gan gynnwys ysgol wladol fach Stepaside yn Sir Benfro. Aeth ymlaen i brifysgol yn Rhydychen.  Fe hyfforddodd fel cyfrifydd siartredig a gweithiodd i British Airways, Siemens a Atos.  Aeth ymlaen i’r Royal National Geographic , ond erbyn hyn mae’n gweithio i Nacro sydd yn ymwneud ag addysg yn ogystal â’r gweithgareddau arferol, sef sicrhau cartrefi, addysgu ac adsefydlu troseddwyr.  Mae ei ddiddordebau yn cynnwys rygbi a chodi pres i ‘Winston’s Wish’, elusen sydd yn ymwneud â phrofedigaeth mewn plentyndod.

Addysg – Mrs Glenys Roberts

Yn enedigol o Lanelian ger Bae Colwyn, fe gychwynnodd gysylltiad Glenys â’r Ysgol Gymraeg ym 1989 pan ddechreuodd ei merch Alys ac yna ei mab Aled yn y Cylch Mam a’i Phlentyn.  Cymerodd hi awenau’r Cylch ac yn ddiweddarach bu’n arweinydd yr Ysgol Feithrin ac yn dysgu’n rhan amser yn yr ysgol.  Erbyn hyn mae Glenys yn dysgu mewn ysgolion yng Ngorllewin Llundain, a bydd ei phrofiad yn y byd addysg yn werthfawr i rediad yr Ysgol.

YsgrifennyddMrs Eleri Brady
eleribrady@ysgolgymraegllundain.co.uk

Yn wreiddiol o Aberystwyth, mae’r ysgol wedi bod yn rhan o fywyd Eleri ers 25 mlynedd. Roedd ei 5 mab yn ddisgyblion yn yr ysgol, ac mae’n sicr bod hyn wedi bod yn bwysig iawn i gadw’r iaith Gymraeg yn fyw yn y cartref.

MoesegParch Robert Nicholls

Brodor o Benclawdd, addysgwyd Robert yn Ysgol Tre-gwyr a Choleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Yn dilyn nifer o flynyddoedd fel Pennaeth Adran Gerdd Ysgol Gyfun Maes-yr-yrfa, aeth yn HMI Arolygydd Ysgolion. Ym mis Tachwedd 2015 cafodd ei sefydlu fel Gweinidog Eglwys Gymraeg Canol Llundain, Eastcastle Street, Oxford Circus.

Cyfryngau - Mrs Sioned Wiliam

Mae gan Sioned Wiliam arbenigedd yn y cyfryngau ac mae’n ddarlledwraig brofiadol. Bu’n gweithio fel cynhyrchydd teledu ers dros ugain mlynedd yn Lloegr a Chymru ac mae hi bellach yn Gomisiynydd Comedi i BBC Radio 4.

Dyma ein Cynllun Strategol: Cynllun Strategol 2015 -19

Adroddiad Blynyddol i’r Rhieni (Saesneg): Annual Report to Parents 2015-2016

Erthyglau Memorandwm (Saesneg): WST Articles of Association

Adroddiad Blynyddol i’r Rhieni :