Miri Mawr

Cylch Mam a’i Phlentyn yw Miri Mawr.  Mae’n cael ei gynnal bob bore Gwener rhwng 10 a 12 yn ystod tymor yr ysgol mewn ystafell ar goridor gyferbyn â’r ysgol.

Croeso cynnes iawn i bawb am fore o hwyl a sgwrsio, chwarae a chanu yn y Gymraeg.

Yn anffodus, nid yw Miri Mawr yn gallu cwrdd ar hyn o bryd o ganlyniad i’r pandemig.  Gobeithiwn na fydd hi’n rhy hir tan bydd pawb yn gallu dod yn ôl eto.

Miri Mawr Llundain

Bore Gwener 10.00 ymlaen
Hanwell Community Centre, Westcott Cres, Hanwell W7 1PD
Gorsaf agosaf : Castlebar Park
Parcio am ddim tu allan i’r Ganolfan

Mae Miri Mawr wedi cael eu sefydlu i sicrhau lle anffurfiol i rieni a phlant ifanc ddod i gymdeithasu a chwarae yn y Gymraeg. Mae’r plant yn cael eu hannog a’u dysgu i allu cyfathrebu yn Gymraeg drwy stori, gwneud crefft a chanu a hyn i gyd tu allan i Gymru – yn Llundain! . Ein gobaith yw sicrhau parhâd a dyfodol y grŵp a hybu Cymreictod yr holl blant sy’n dod.

Mae na llond sachaid o sbri yn aros amdanoch chi bob bore Gwener ym Miri Mawr a byddwn wrth EIN boddau yn eich croesawu chi atom ni. Mi fydd ‘na baned yn barod.