Cofrestrwch nawr am addysg
ddwyieithog gynradd

Mae Ysgol Gymraeg Llundain yn cynnig addysg ddwyieithog gyfoethog drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, i blant oed 3-11.

BORE AGORED 26/6/21

Rydym yn parhau i gymryd ceisiadau am leoedd Derbyn a Meithrin ar gyfer mis Medi, ac mae rhai mannau hefyd yn y blynyddoedd eraill.
Dewch i gael gwybod mwy am Ysgol Gymraeg Llundain yn ein Bore Agored ddydd Sadwrn, Mehefin 26ain rhwng 10am a 12
Oherwydd cyfyngiadau Covid, rydym yn gweithredu system apwyntiadau yn unig, felly ffoniwch neu e-bostiwch i drefnu amser

Dyma ysgol ‘Da’ – Ofsted 2018 

“The unique nature of this bilingual school is valued by staff, parents, carers and pupils…The school’s work to promote pupils’ personal development and welfare is outstanding. Pupils feel safe in school and the school’s leaders do their utmost to ensure the well-being of pupils.”

Cenhadaeth yr Ysgol

Cenhadaeth ein hysgol yw gwasanaethu ein cymuned drwy ddarparu amgylchedd cynhwysol a diogel lle rydym yn gweithio i alluogi ein plant i ddatblygu’n ddysgwyr gydol oes hyderus ac yn ddinasyddion byd-eang cyfrifol.

Yma yn Ysgol Gymraeg Llundain rydym yn dilyn y Cwricwlwm Cymreig sy’n darparu cyfleoedd cyfoethog a heriol i ysgogi ein plant. Mae cariad at ddysgu yn cael ei feithrin drwy arbrofi, darganfod ac ymchwilio testunau trawsgwricwlaidd. Mae sgiliau rhifedd a llythrennedd yn plethu trwy holl brofiadau dysgu gan ddarparu sylfaen gadarn i blant cyrraedd eu llawn botensial.


Rydym yn anelu at:

  • Paratoi plant annibynnol sydd a’r sgiliau i allu i ddatrys problemau er mwyn iddynt lwyddo mewn bywyd y tu hwnt i ysgol gynradd
  • Cynnal amgylchedd diogel a hapus lle mae pob plentyn yn cael y cyfle i ddatblygu’n bersonol, yn gorfforol, yn gymdeithasol, yn academaidd ac yn ysbrydol
  • Dysgu cwricwlwm creadigol, ysgogol, ystyrlon a pherthnasol ag ystod eang o brofiadau dysgu i ddiwallu gwahanol anghenion plant unigol.
  • Annog llawenydd a brwdfrydedd ar gyfer dysgu o fewn pob plentyn.
  • Creu partneriaeth â rhieni lle maent yn cymryd rhan weithredol ag addysg eu plentyn.
  • Annog y plant i arbrofi at ddysgu a gwneud camgymeriadau er mwyn cael yr hyder i roi cynnig arall arni.
  • Sicrhau bod gan bob plentyn gyfle cyfartal i ddatblygu ei botensial.

Manylion Cyswllt

Athrawes Arweiniol Weithredol: Mrs Sioned Rees-Jones

Rhif Elusen: 1167479

T: 020 8575 0237

M: 07754 672 574

E: info@ysgolgymraegllundain.co.uk

Ysgol Gymraeg Llundain
Canolfan Gymunedol Hanwell
Westcott Crescent
Hanwell
Llundain
W7 1PD

Mewn argyfwng yn ystod y gwyliau, gellir cysylltu â’r ysgol –
Ffon symudol: 07754 672 574
Ebost:

sionedreesjones@ysgolgymraegllundain.co.uk