Cofrestrwch nawr am addysg
ddwyieithog gynradd

Mae Ysgol Gymraeg Llundain yn cynnig addysg ddwyieithog gyfoethog drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, i blant oed 3-11.

Cenhadaeth ein hysgol yw gwasanaethu ein cymuned drwy ddarparu amgylchedd cynhwysol a diogel lle rydym yn gweithio i alluogi ein plant i ddatblygu’n ddysgwyr gydol oes hyderus ac yn ddinasyddion byd-eang cyfrifol.

Yma yn Ysgol Gymraeg Llundain rydym yn dilyn y Cwricwlwm Cymreig sy’n darparu cyfleoedd cyfoethog a heriol i ysgogi ein plant. Mae cariad at ddysgu yn cael ei feithrin drwy arbrofi, darganfod ac ymchwilio testunau trawsgwricwlaidd. Mae sgiliau rhifedd a llythrennedd yn plethu trwy holl brofiadau dysgu gan ddarparu sylfaen gadarn i blant cyrraedd eu llawn botensial.


Rydym yn anelu at:

  • Paratoi plant annibynnol sydd a’r sgiliau i allu i ddatrys problemau er mwyn iddynt lwyddo mewn bywyd y tu hwnt i ysgol gynradd
  • Cynnal amgylchedd diogel a hapus lle mae pob plentyn yn cael y cyfle i ddatblygu’n bersonol, yn gorfforol, yn gymdeithasol, yn academaidd ac yn ysbrydol
  • Dysgu cwricwlwm creadigol, ysgogol, ystyrlon a pherthnasol ag ystod eang o brofiadau dysgu i ddiwallu gwahanol anghenion plant unigol.
  • Annog llawenydd a brwdfrydedd ar gyfer dysgu o fewn pob plentyn.
  • Creu partneriaeth â rhieni lle maent yn cymryd rhan weithredol ag addysg eu plentyn.
  • Annog y plant i arbrofi at ddysgu a gwneud camgymeriadau er mwyn cael yr hyder i roi cynnig arall arni.
  • Sicrhau bod gan bob plentyn gyfle cyfartal i ddatblygu ei botensial

 

Manylion Cyswllt

Ysgol Gymraeg Llundain
Athrawes Arweiniol : Miss Rachel Rawlins

T: 020 8575 0237   M: 07754 672 574
E: info@ysgolgymraegllundain.co.uk

Ysgol Gymraeg Llundain
Canolfan Gymunedol Hanwell
Westcott Crescent
Hanwell
Llundain
W7 1PD

Mewn argyfwng yn ystod y gwyliau, gellir cysylltu â’r ysgol –
Ffon symudol – 07754 672 574
Ebost – rachelrawlins@ysgolgymraegllundain.co.uk

Dyddiadau Tymor

Tymor yr Hydref 
H.M.S. : Dydd Gwener, Medi 2 a Dydd Llun, Medi 5 2016
Dechrau Tymor: Dydd Mawrth, Medi 6 2016
Hanner Tymor: Dydd Llun, Hydref 24 - Dydd Gwener, Hydref  28
Diwedd Tymor: Dydd Gwener, Rhagfyr 16

Gwyliau Nadolig: Dydd Llun, Rhagfyr 19 - Dydd Mawrth, Ionawr 3 2017
Tymor y Gwanwyn
H.M.S - Dydd Mawrth Ionawr 3 2017
Dechrau Tymor: Dydd Mercher, Ionawr 4
Hanner Tymor: Dydd Llun, Chwefror 13- Dydd Gwener, Chwefror 17
Diwedd Tymor: Dydd Gwener, Mawrth 31

Gwyliau Pasg: Dydd Llun, Ebrill 3 - Dydd Llun, Ebrill 17
Tymor yr Haf
H.M.S. – Dydd Mawrth, Ebrill 18 2017
Dechrau Tymor: Dydd Mercher, Ebrill 19
Gwyl y Banc: Dydd Llun, Mai 1
Hanner Tymor: Dydd Llun, Mai 29 - Dydd Gwener, Mehefin 2
Diwedd Tymor: Dydd Gwener, Gorffennaf 21

Noder – Bydd yr ysgol gyfan ar ymweliad i Wersyll yr Urdd yn Llangrannog ar gyfer wythnos olaf y tymor – Gorffennaf 17 – 21 2017