Cofrestrwch nawr am addysg
ddwyieithog gynradd

Mae Ysgol Gymraeg Llundain yn cynnig addysg ddwyieithog gyfoethog drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, i blant oed 3-11.

Cenhadaeth yr Ysgol

Cenhadaeth ein hysgol yw gwasanaethu ein cymuned drwy ddarparu amgylchedd cynhwysol a diogel lle rydym yn gweithio i alluogi ein plant i ddatblygu’n ddysgwyr gydol oes hyderus ac yn ddinasyddion byd-eang cyfrifol.

Yma yn Ysgol Gymraeg Llundain rydym yn dilyn y Cwricwlwm Cymreig sy’n darparu cyfleoedd cyfoethog a heriol i ysgogi ein plant. Mae cariad at ddysgu yn cael ei feithrin drwy arbrofi, darganfod ac ymchwilio testunau trawsgwricwlaidd. Mae sgiliau rhifedd a llythrennedd yn plethu trwy holl brofiadau dysgu gan ddarparu sylfaen gadarn i blant cyrraedd eu llawn botensial.


Rydym yn anelu at:

 • Paratoi plant annibynnol sydd a’r sgiliau i allu i ddatrys problemau er mwyn iddynt lwyddo mewn bywyd y tu hwnt i ysgol gynradd
 • Cynnal amgylchedd diogel a hapus lle mae pob plentyn yn cael y cyfle i ddatblygu’n bersonol, yn gorfforol, yn gymdeithasol, yn academaidd ac yn ysbrydol
 • Dysgu cwricwlwm creadigol, ysgogol, ystyrlon a pherthnasol ag ystod eang o brofiadau dysgu i ddiwallu gwahanol anghenion plant unigol.
 • Annog llawenydd a brwdfrydedd ar gyfer dysgu o fewn pob plentyn.
 • Creu partneriaeth â rhieni lle maent yn cymryd rhan weithredol ag addysg eu plentyn.
 • Annog y plant i arbrofi at ddysgu a gwneud camgymeriadau er mwyn cael yr hyder i roi cynnig arall arni.
 • Sicrhau bod gan bob plentyn gyfle cyfartal i ddatblygu ei botensial

 

 

Manylion Cyswllt

Ysgol Gymraeg Llundain
Athrawes Arweiniol Dros Dro: Miss Sioned Jones

Rhif Elusen: 1167479

T: 020 8575 0237   M: 07754 672 574
E: info@ysgolgymraegllundain.co.uk

Ysgol Gymraeg Llundain
Canolfan Gymunedol Hanwell
Westcott Crescent
Hanwell
Llundain
W7 1PD

Mewn argyfwng yn ystod y gwyliau, gellir cysylltu â’r ysgol -
Ffon symudol: 07754 672 574
Ebost: sionedjones@ysgolgymraegllundain.co.uk

Dyddiadau Tymor

Blwyddyn Academaidd 2017 – 2018

Mae’r isod wedi’u nodi fel dyddiadau Hyfforddiant Mewn Swydd (HMS)

04.09.17

30.10.17

02.01.18

16.04.18

17.07.18

Tymor yr Hydref 2017

 • Dechrau tymor: Dydd Llun, Medi 4ydd 2017 (HMS)
 • Hanner tymor: Dydd Llun, Hydref 23ain - Dydd Gwener, Hydref y 27ain 2017
 • Diwedd tymor: Dydd Mercher, Rhagfyr 20fed 2017
 • Gwyliau Nadolig: Dydd Iau, Rhagfyr 21ain 2017 - Dydd Llun, Ionawr y 1af 2018

Tymor y Gwanwyn 2018

 • Dechrau tymor:Dydd Mawrth, Ionawr  2ail 2018 (HMS)
 • Hanner tymor: Dydd Llun, Chwefror 12fed - Dydd Gwener, Chwefror yr 16eg 2018
 • Diwedd tymor: Dydd Iau, Mawrth 29ain 2018
 • Gwyliau Pasg:Dydd Gwener, Mawrth  30ain – Dydd Gwener, Ebrill y 13eg 2018

Tymor yr Haf 2018

 • Dechrau tymor:  Dydd Llun, Ebrill 16eg 2018 (HMS)
 • Hanner tymor: Dydd Llun, Mai  28ain - Dydd Gwener, Mehefin y 1af  2018
 • HMS: Dydd Mawrth, Gorffennaf 17eg
 • Diwedd tymor: Dydd Gwener, Gorffennaf  20fed 2018

Noder – Bydd yr ysgol gyfan ar ymweliad i Wersyll yr Urdd yn Llangrannog ar gyfer wythnos olaf y tymor (18.07.18 – 20.07.18)

Dyddiadau Tymor Term Dates 2018 2019